140 Paya Lebar Road, #09-14 AZ@Paya Lebar, Singapore 409015 sales@aplan.com.sg